Εκδηλώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη εκπροσώπων του έργου "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"

19 Nov 2019

Ανακοινώθηκε η διενέργεια δημοσίου διαγωνισμού για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού του έργου "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

20η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης

13 Nov 2019

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στην έκτακτη συνεδρίαση 20/14-11-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ 2019

06 Nov 2019

Κάνοντας χρήση των αποτελεσμάτων από τα 7 εκλογικά τμήματα του ΤΕΕ/ΤΗ και εφαρμόζοντας τις διατάξεις των παραγράφων 3 & 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 7/05.02.2010 συνέταξα τον τε...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Eκλογές ΤΕΕ 2019

06 Nov 2019

Με την προσέλευση 1.299 συναδέλφων στις 7 συνολικά κάλπες του Περιφερειακού μας Τμήματος διεξήχθησαν ομαλά οι εκλογές που ανέδειξαν: τους 4 αντιπροσώπους της Περιφέρειάς μας στη...

Διαβάστε τη συνέχεια →

19η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης

08 Oct 2019

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 19/10-10-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Σεμινάριο για την διαχείριση αποβλήτων

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών και διατάξεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όσον αναφορά στα θέματα διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων.

Παρουσιάζεται ο νέος ΕΚΑ, η διαδικασία απόδοσης κωδικού αποβλήτων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο χαρακτηρισμό των επικινδύνων αποβλήτων και στον ορθό προσδιορισμό των επικινδύνων ιδιοτήτων τους, προκειμένου όλο το φάσμα ενεργειών διαχείρισης αποβλήτων να διεξάγεται περιβαλλοντικά ορθά και σύννομα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στελέχη και προσωπικό περιβαλλοντικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, καθώς και βιομηχανιών, τεχνικών εταιρειών, υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Βασική νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων - Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα N. 4042/12
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί για τη διαχείριση (στερεών) αποβλήτων
  • Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) – Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα- Βιοαπόβλητα
  • Ειδικά ρεύματα αποβλήτων
  • Παραγωγός – κάτοχος αποβλήτων
  • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, ανάκτηση, ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση, κλπ
  • Μη επικίνδυνα – επικίνδυνα απόβλητα
  • Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)
  • Βασικές αρχές και προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων
  • Η έννοια του υποπροϊόντος (By-product)
  • Διαδικασία και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού αποβλήτου
  • Ευθύνη διαχείρισης αποβλήτων – Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (προϊόντος)
  • Θεσμικές υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης αποβλήτων
   • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
   • Άδεια διαχείρισης αποβλήτων –«Άδεια λειτουργίας»
   • Τήρηση αρχείων και μητρώων – Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων
   • Αρμοδιότητες φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης αποβλήτων
   • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων
    • Νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ)
    • Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
    • Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων (ΑΛΕ, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, κλπ)
     • Σύστημα εγγυοδοσίας
     • Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ
     • Επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων
      • Μέθοδοι (βιολογικές, θερμικές, κλπ)
      • Η περίπτωση της διαχείρισης ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
      • Τελική διάθεση αποβλήτων
       • Είδη Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
       • Κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ (Απόφαση 2003/33/ΕΚ)

F  Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων

 

2η ΗΜΕΡΑ: Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
 • Καινοτομίες του Ν. 4042/12

▪          Ορισμός επικινδύνων αποβλήτων

▪          Επικίνδυνες ιδιότητες αποβλήτων – επικίνδυνες ιδιότητες ουσιών και παρασκευασμάτων

 

 

 

▪          Υποχρεώσεις παραγωγού / κατόχου και φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

▪          Τήρηση αρχείων και μητρώων – Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων

▪          Απαιτήσεις Αδειοδότησης δραστηριοτήτων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

▪          Βεβαίωση ολοκλήρωσης διάθεσης / αξιοποίησης των επικινδύνων αποβλήτων

 • Αρμοδιότητες φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης  επικινδύνων αποβλήτων
  • Βασικές έννοιες και αρχές των Κανονισμών CLP - REACH. Σύνδεση τους με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα
  • Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)

▪          Διάρθρωση – Δομή – πληροφορίες που δίνονται από τον ΕΚΑ

▪          Διαδικασία ταξινόμησης και αρχικής αξιολόγησης των αποβλήτων

▪          Διαδικασία επιλογής του ορθού κωδικού αποβλήτου

▪          Παραδείγματα ταξινόμησης ειδικών κατηγοριών αποβλήτων

▪          Απόλυτες - Κατοπτρικές εγγραφές αποβλήτων

 • Διαδικασία χαρακτηρισμού επικινδύνων αποβλήτων

▪          προσδιορισμός της χημικής σύστασης

▪          Προσδιορισμός επικινδύνων ιδιοτήτων των συστατικών των αποβλήτων

▪          Αξιολόγηση – Διαδικασία προσδιορισμού των επικινδύνων ιδιοτήτων των αποβλήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP

 • Αναγκαιότητα χαρακτηρισμού των αποβλήτων και προσδιορισμού των επικινδύνων ιδιοτήτων του – Σύνδεση με υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διατάξεις.
 • Κύκλος ζωής αποβλήτων - Ποιες διατάξεις και υποχρεώσεις ισχύουν σε κάθε στάδιο.

▪          Παραγωγή – Διαχείριση εντός της μονάδας παραγωγής

▪          Παράδοση σε αδειοδοτημένο φορέα

▪          Μεταφορά (οδική – θαλάσσια)

▪          Διασυνοριακή μεταφορά

▪          Χρήση αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών

F  Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων

 

Εισηγητές:

 1. 1.    Αλέξανδρος Κελεσίδης

Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc

Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. (οργαν. θέση)

Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης (νυν)

 

 1. 2.    Σοφία Χριστοφόρου

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Aν. Προϊσταμένη στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

                          

Ημερ.-Ώρες Διεξαγωγής: Πέμπτη 19 Μαϊου 2016, ώρες 16:30 -22:00 μμ

                                  και      Παρασκευή 20 Μαϊου 2016, ώρες 16:30 -22:00 μμ

 

Τόπος Διεξαγωγής:   Ξενοδοχείο «CAPSIS» - Μοναστηρίου 18 , Θεσσαλονίκη

 

Κόστος Σεμιναρίου:  € 300,00 (τριακόσια ευρώ) / άτομο

ΟΑΕΔ: Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να επιστραφεί στην επιχείρησή σας από τον  OAEΔ    

(ΛΑΕΚ 0,24%) Τελευταία Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.Α.Ε.Δ.: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2016

 

Πληροφορίες:  τηλ.: 2106435914, 6937047949

e-mail: info@top2training.eu -  info@top1training.gr