Ανακοινώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπου ΤΕΕ σε επιτροπή έργου

28 May 2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Προκήρυξη εξετάσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ΤΕΕ Ιουνίου 2020

28 May 2020

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη "Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

ΙΝΖΕΒ: Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση

25 May 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ: RENOVATION WAVE, WHAT'sinfor GREECE // 28.5.2020 14.00 ώρα Ελλάδας. Το ΙΝΖΕΒ (Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης)...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων ΤΕΕ "Μελέτη Κυκλοφοριακού Ελεούσας"

21 May 2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Μ...

Διαβάστε τη συνέχεια →

9η πρόσκληση ημερήσιας διάταξης 2020

20 May 2020

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ στη συνεδρίαση 9/25-05-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, με θέματα:

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΠΥ Ιωαννιτών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΠΥ Ιωαννιτών (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»)

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 469/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 195, με Κ.Α. 10-6117.
Η υπηρεσία, ο οικονομικός προϋπολογισμός και τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας βάση του Ν. 3850/2010 αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρόσκλησης και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να την λάβουν υπόψιν τους.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών μέχρι την Παρασκευή 3/4/2020 στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, Αβέρωφ 6, τρίτος όροφος, γραφείο 2. Οι προσφορές θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές (courier) στα πλαίσια των μέτρων που ελήφθησαν για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 11.00π.μ.. και όχι την επόμενη από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, για την περίπτωση που κάποια προσφορά εξαιτίας του ταχυδρομείου καθυστερήσει, θα ληφθεί όμως υπόψιν η ημερομηνία αποστολής βάση της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Ειδικότερα: 1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα
α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:. «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών».
Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 6/2020.
β) Tα στοιχεία του αποστολέα
2) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
3) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση βάσει της παραγρ.7 αγ άρθρο 43 Ν.4605/2019. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και άρθρου 80 παραγρ.2 του Ν.4412/2016.
δ. Πιστοποιητικό τεχνικού επιμελητηρίου.
ε. Τα δικαιολογητικά βάση του άρθρου 11 του Ν. 3850/2010 για τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ
Συνημμένα:
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 2369/27-3-2020.