Εκλογές Τ.Ε.Ε. Ανακήρυξη Υποψηφίων

Σήμερα στις 13/10/2016 και ώρα 12:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Τ.Ε.Ε., με θέμα μόνο την Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που θα γίνουν την 20 Νοεμβρίου 2016 (σύμφωνα με την προκήρυξη των εκλογών από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με αρ. πρωτ.: 19067/01-08-2016) και έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Ν. 1486/84, το Προεδρικό Διάταγμα 7/2010 (ΦΕΚ Α΄ 9/5-2-2010), και τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, προβαίνει στην ανακήρυξη των παρακάτω υποψηφίων (παρατάξεων και μεμονωμένων) κατά όργανο του Τμήματος Ηπείρου του Τ.Ε.Ε. και κατά αλφαβητική σειρά: