Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων

Οι εκλογές θα γίνουν σε όλη τη Χώρα την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 7.00 το βράδυ.

Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η δε άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Κάθε μέλος ψηφίζει στην έδρα του Νομού που βρίσκεται τη μέρα των εκλογών, έχοντας μαζί του, την αστυνομική ταυτότητα ή δελτίο μέλος του ΤΕΕ ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.

Τα μέλη που βρίσκονται στο Ν. Ιωαννίνων ψηφίζουν σε τρία (3) εκλογικά τμήματα στα Ιωάννινα.

Στις παραπάνω εκλογές θα εκλεγούν για την περίοδο 2014-2016.

Α. Τα 155 αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή.

Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου είναι τέσσερις (4).

Β. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων των Μελών του ΤΕΕ.

1) Πολιτικών Μηχανικών, 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 3) Μηχανολόγων Μηχανικών, 4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 5) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 6) Χημικών Μηχανικών, 7) Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, 8) Ναυπηγών Μηχανικών και 9) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, οι οποίες αποτελούνται από πέντε (5) Μέλη η κάθε μία.

Γ. Τα (4) τέσσερα αιρετά Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς.

Δ. Τα (15) δεκαπέντε αιρετά Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα και τα πέντε (5) αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς.

Ε. Τα αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου είναι πενήντα επτά (57) αντιπρόσωποι και κατανέμονται ως εξής:

 • Νομός Ιωαννίνων 33
 • Νομός Άρτας 10
 • Νομός Θεσπρωτίας 4
 • Νομός Λευκάδας 3
 • Νομός Πρέβεζας 7
 • ΣΥΝΟΛΟ 57

Όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του ΤΕΕ ψηφίζουν για την εκλογή: α) των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην οποία ψηφίζουν, β) του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών, αναλόγως της Ειδικότητάς τους.

Τα Μέλη του ΤΕΕ με περισσότερες από μια Ειδικότητες, ψηφίζουν για όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των Ειδικοτήτων τους.

Τα Μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν, εκτός από τα παραπάνω όργανα και για την εκλογή της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα. Η εκλογή των οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα εκλογικά τμήματα της περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος και δεν ψηφίζουν για τα όργανα αυτά οι εκλογείς που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή.

Μέλη τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους του περιφερειακού τμήματος αλλά δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε μια περιοχή του και διαμένουν μόνιμα σ’ αυτή, μπορούν με υπεύθυνη δήλωση να ψηφίσουν και για το τοπικό τμήμα σύμφωνα με τις § 5,6,7,8, Αρ. 12 ΠΔ 7/2010.

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει, από το συνδυασμό της προτίμησής του, τους υποψήφιους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, μέσα στην περιοχή που ψηφίζει.

Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένα ψηφοφόρος για το τμήμα Ηπείρου είναι δύο (2). Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.

Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης ορίζεται όπως παρακάτω:

 • Δεκαεννέα (19) σταυροί για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου.
 • Δύο (2) σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 • Τρεις (3) σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.
 • Οκτώ (8) σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και
 • Τρεις (3) σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου.

Τα μέλη του Τμήματος Ηπείρου, για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 26510 27475 & 26510 31323 ή στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Κάθε μέλος ψηφίζει στην έδρα του Νομού που βρίσκεται την ημέρα των εκλογών ως εξής:

Τα μέλη που βρίσκονται στην περιοχή των Ιωαννίνων (Νομός Ιωαννίνων) ψηφίζουν στα Ιωάννινα σε τρία (3) εκλογικά τμήματα που θα εγκατασταθούν στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος στην οδό Αραβαντινού 6-8, τηλ. 26510 27475 & 26510 31323.

Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, με αλφαβητική σειρά, θα ανακοινωθεί με το πρόγραμμα των εκλογών που θα εκδοθεί από τον πρόεδρο του ΤΕΕ.

Τα μέλη που βρίσκονται στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδος, Πρέβεζας, ψηφίζουν ως εξής:

Συγκεκριμένα:

 • Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Άρτας Ταγμ. Παπακώστα 6, Τηλ. 26810 70223, Άρτα
 • Γραφεία Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσπρωτίας Γρ. Λαμπράκη 3, Τηλ. 26650 27305, Ηγουμενίτσα
 • Δ.Τ.E. Π.E. Λευκάδας Αντωνίου Τζαβελέκη (Διοικητήριο), Τηλ. 26453 60770, Λευκάδα
 • Γραφεία Νομαρχιακής Επιτροπής Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 84, 1ος όροφος, Τηλ. 26820 23746, Πρέβεζα