27 Απρ 2023 Σχόλια/Επισημάνσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου: Β’ Στάδιο του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων – Ερευνητική Γεώτρηση «Ήπειρος-1».

Σχόλια/Επισημάνσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου: Β’ Στάδιο του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων – Ερευνητική Γεώτρηση «Ήπειρος-1».

H μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υλοποίησης της Ερευνητικής Γεώτρησης «Ήπειρος – 1», η οποία θα διερευνήσει τη δομή, τον πιθανό ταμιευτήρα και τις ενδεχόμενες επαφές Αερίου - Πετρελαίου και Πετρελαίου - Νερού, με τελικό μετρούμενο βάθος 3.500 m. Οι συντεταγμένες των κεντρικών σημείων της χερσαίας γεώτρησης είναι οι εξής: 39°39.314'Β, 20°37.995'Α (Προβολικό Σύστημα Συντεταγμένων WGS 84).

Το έργο (Ερευνητική Γεώτρηση «Ήπειρος – 1») αποτελεί τμήμα του Β Σταδίου του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων, το οποίο αποτελείται από τρία Στάδια και πιο συγκεκριμένα τα εξής: 

  • Στάδιο Α: Αναζήτηση (prospecting). Εντοπισμός των υδρογονανθράκων ή/και αξιολόγηση της δυνατότητας εξεύρεσης υδρογονανθράκων με αξιοποίηση γεωλογικών χαρτών, με γεωφυσικές μεθόδους (σεισμική, ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση), με γεωχημική δειγματοληψία και με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης.
  • Στάδιο Β: Έρευνα (exploration).Πυκνότερο δίκτυο 2D και 3D σεισμικών διασκοπήσεων, όρυξη μιας ή περισσοτέρων γεωτρήσεων με στόχο τον εντοπισμό των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και καθορισμός των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων υδρογονανθράκων.
  • Στάδιο Γ: Ανάπτυξη και παραγωγή (development and production). Διαδικασία για την εμπορική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η όρυξη γεωτρήσεων ανάπτυξης του κοιτάσματος, δημιουργούνται οι εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς επίσης και το δίκτυο αγωγών για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων.

Η περιοχή του έργου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι κύριες εγκαταστάσεις του έργου και η προτεινόμενη οδός πρόσβασης, βρίσκονται εκτός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Νόμου της Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011).