19 Ιουν 2023 Επιστολή για τη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι, Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, υπήρχε η υποχρέωση κάθε Καλλικρατικού Δήμου να στελεχώσει τη δική του Υπηρεσία Δόμησης. Αυτό όμως αποδείχτηκε ότι ήταν μια ουτοπική προσδοκία και πολλοί μικροί και απομακρυσμένοι Δήμοι είτε δεν κατόρθωσαν να στελεχώσουν τη δική τους Υ.ΔΟΜ., είτε αυτή δεν είχε την απαραίτητη επάρκεια. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, οι παραπάνω Δήμοι υποστηριζόταν διοικητικά από τον Δήμο της έδρας της Περιφερειακής τους Ενότητας.

Όμως λόγω του ότι τα προβλήματα της υποστελέχωσης που μαστίζουν όλες τις Υ.ΔΟΜ., αλλά και με βάση το άρθρο Άρθρο 97Α, παρ. 2β του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, το οποίο αναφέρει ότι «Οι δήμοι που δεν έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ., οφείλουν έως την 1η.04.2023, με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99, να συνδράμουν κάθε δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Στη σύμβαση καθορίζεται υποχρεωτικά ένας (1) μηχανικός που υπηρετεί στις υπηρεσίες τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας κατά προτίμηση εκ των αναφερομένων στην περ. α’ της παρ. 3», αλλά και με την υπ'αριθμ. 402 Εγκύκλιο με Α.Π. 27528/31.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΕ46ΜΤΛ6-ΙΓΞ) όπως δηλώνεται στο Τμήμα II., το οποίο αναφέρεται σε Δήμους που έχουν Υ.ΔΟΜ.: «Επισημαίνεται ότι, έως την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 97 Α του N.3852/2010, οι δήμοι που δέχονταν μέχρι την 31.12.2022 διοικητική υποστήριξη συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τον ίδιο δήμο που την παρείχε, τόσο καθ΄ ύλην, όσο και κατά τόπο. Καθώς και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 33364/19.04.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, που αναφέρει: «…Σας γνωρίζουμε ότι η συνέχιση ή μη της διοικητικής υποστήριξης σε άλλους δήμους συνδέεται αναπόσπαστα με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα…».

Μετά τα παραπάνω αλλά και την έκδοση των Διαπιστωτικών Πράξεων του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αριθμούς 21586/03.05.2023 (ΑΔΑ ΨΟΒΥΟΡ1Γ-ΗΒΩ) «Διαπιστωτική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 97 Α του Ν.3852/2010» και 2159/2023 (ΦΕΚ3021/Β/2023) «Διαπιστωτική πράξη της παρ.4 του άρθρου 97Α του Ν.3852/2010», πλέον όλοι οι υποστηριζόμενοι δήμοι οφείλουν να αναπτύξουν διαδημοτική συνεργασία, για την ομαλή διεκπεραίωση των πολεοδομικών θεμάτων στα όρια του δήμου.

Ήδη ο Δήμος Ιωαννιτών ως έδρα Νομού έχει προχωρήσει με την υπ’αριθμ 205/2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΘΩΕΩ-Κ7Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών για «Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διοικητική υποστήριξη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» την οποία και έχει ήδη αποστείλει στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για έγκριση.

Για τους παραπάνω λόγους το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ αναλαμβάνοντας το θεσμικό του ρόλο ως επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά και ως εκπρόσωπος των Διπλωματούχων Μηχανικών, αναγνωρίζοντας όλες τις αντικειμενικές  δυσχέρειες που εμφανίστηκαν για την οργάνωση και τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. σε κάθε Δήμο, που παρά τον αρχικό σχεδιασμό για ξεκίνημά τους το αργότερο μέχρι 31.12.2012 (όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη του Ν3852/2010), η οποία δεν κατάφερε να υλοποιηθεί, ζητούμε από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου και Λευκάδος να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας για την αναγκαία προσαρμογή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσον αφορά στην άσκηση των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ. στα διοικητικά όρια των Δήμου τους.

Με τον παραπάνω τρόπο εκτιμούμε ότι η επιτυχής υλοποίηση της διαδημοτικής συνεργασίας θα βελτιώσει σαφώς την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των Πολεοδομικών θεμάτων στην περιοχή σας προς ουσιαστικό όφελος των κατοίκων σε κάθε Δήμο αλλά και της τοπικής ανάπτυξης, ιδίως στη σημερινή εποχή που τρέχουν αρκετά επενδυτικά προγράμματα, τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν.

Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ δηλώνει ότι παραμένει ενεργό και είναι πάντα στη διάθεση όλων των Δήμων της περιοχής για μια ουσιαστική συνεργασία, σε όλους τους τομείς.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσίγκρος

Πολιτικός Μηχανικός