6 Ιουλ 2023 Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) / Δυτικό Τμήμα»

Επισημάνσεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για την: Μελέτη11α: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) / Δυτικό Τμήμα»

Η αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού γίνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 με την έγκριση των πρώτων Περιφερειακών Σχεδίων. Αντίστοιχα, η αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης Προεδρικών Διαταγμάτων σε πολλές περιοχές Natura 2000 της χώρας, εκκίνησε με την ανάθεση -σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2019- εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, οχτώ χρόνια μετά από την θέσπιση (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) του εθνικού καταλόγου των 239 περιοχών, Τόπων Κοινοτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και εν συνεχεία τα Σχέδια Διαχείρισης (ΣΔ) και τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) που θα προκύψουν μετά την έγκριση των πρώτων, απαντούν στην έλλειψη καθεστώτος προστασίας των Περιοχών Natura, καθώς απουσίαζε από αυτές ο καθορισμός και η διαβάθμιση ζωνών προστασίας, η εξειδίκευση των χρήσεων γης, τα μέτρα, τα έργα, οι δράσεις και η παρακολούθηση των περιοχών, για την ικανοποιητική διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων. Κατά συνέπεια η εκπόνηση των ΕΠΜ, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, για να επιτευχθούν η προστασία και η διαχείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων έστω και καθυστερημένα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Οδηγία 92/43/ΕΚ για τους οικοτόπους χρονολογείται από το 1992, περίπου τριάντα χρόνια πριν. Υποδεχόμαστε ως εκ τούτου θετικά τη Μελέτη 11: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (μέρους)»

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Περιλαμβάνει εικοσιπέντε (25) περιοχές του Δικτύου Natura 2000, που κατανέμονται στις  Περιφέρειες Ηπείρου (κυρίως), Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας (πολύ μικρό τμήμα) και ειδικότερα, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών και Τρικάλων. Δομείται και εξετάζεται ως δύο διακριτά τμήματα. Το Ανατολικό, στο οποίο εντάσσονται δεκατρείς (13) περιοχές και το Δυτικό με δώδεκα (12) περιοχές. Στο Δυτικό, για το οποίο στην παρούσα αναφορά θα υποβάλουμε εν’ συνεχεία παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις, από την ομαδοποίηση των δώδεκα περιοχών με κριτήρια, διακεκριμένα γεωμορφολογικά και τοπιακά στοιχεία, αλλά και διαφορετικού βαθμού και τύπου πιέσεις, απειλές και ανθρωπογενείς επιδράσεις, προκύπτουν δύο  διακριτές περιοχές προστασίας βιοποικιλότητας (Π.Π.Β.).

  • Μία ΠΠΒ με την ονομασία «σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, ελών Καλοδικίου, Μαργαριτίου, Καρτερίου, λιμνών Προντάνης και Λιμνοπούλας και θαλάσσιας ζώνης από Πάργα έως Ακρωτήριο Αγ. Θωμά» και διακριτικό τίτλο ΠΠΒΕΚΑ.
  • Μία ΠΠΒ με την ονομασία «σύνθετη περιοχή προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών Καλαμά, Αχέροντα και Παρακαλάμου, ορεινών όγκων Παραμυθιάς, Τσαμαντά και Δούσκου και λίμνης Ζαραβίνα» και διακριτικό τίτλο ΠΠΒΣΚΑ.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο παρακάτω αρχείο.