24 Jul 2013 Προς το Υπουργείο Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Κύριε Υπουργέ, η ανάγκη έλευσης Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο αναμφισβήτητα αναγνωρίζεται και είναι ένα αναπτυξιακό έργο, που θα αλλάξει τις συνθήκες και θα λειτουργήσει ευνοϊκά στην σύγκλιση και εξισορρόπηση της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Χρόνια τώρα το ΤΕΕ/ΤΗ, ως σύμβουλος της πολιτείας ανέδειξε τη σημασία του θέματος, επεξεργάστηκε και συνέβαλε στην διαμόρφωση προτάσεων, αγωνίστηκε για την άμβλυνση των αντιθέσεων, τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα έλευσης Φυσικού Αερίου στην περιοχή μας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό αναβάθμισης και ανάπτυξής της.

Κάτω από τις νέες διαμορφωμένες συνθήκες η Δ.Ε. του τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ συνεδρίασε με θέμα την έλευση Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο, επεξεργάστηκε και συζήτησε διεξοδικά για τα νέα δεδομένα και αποφάσισε ομόφωνα:

Επαναλαμβάνει με έμφαση όσα είχε επισημάνει και παλαιότερα.

«Το φυσικό αέριο αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση συγκριτικά με τις κύριες σήμερα πηγές ενέργειας. Παρέχει ασφάλεια στην εκμετάλλευση και έχει χαμηλό κόστος  συγκριτικά  με άλλες μορφές ενέργειας. Είναι  η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές, με υψηλή θερμική απόδοση.

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει ήδη σημαντικά θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας καθώς μειώνεται η εξάρτησή της από το πετρέλαιο. Επίσης, η διεύρυνση της χρήσης του, στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.

Το ΤΕΕ/ΤΗ θεωρεί πως, ειδικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, το έργο του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για ολόκληρη τη χώρα.»

Για τη χώρα  η επιλογή του αγωγού ΤΑΡ, του νότιου διαδρόμου, για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας δημιουργεί κατ΄ αρχήν τις  προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω.

Όμως για να παίξει τον πραγματικό και ουσιαστικό του ρόλο εξασφάλισης Φυσικού Αερίου σε όλη την χώρα, συντελώντας στην ανάπτυξη και την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, πρέπει να συνδυαστεί με ένα πλέγμα έργων και να μην παραμείνει μόνο ένας αγωγός διέλευσης.

Ένα από τα εν λόγω έργα είναι αυτό που θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της δυτικής Ελλάδας με φυσικό αέριο, αποτελώντας τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή της και σήμερα και στο μέλλον.

Θεωρούμε πως μετά από την αλλαγή του Εθνικού σχεδιασμού και της επιλογής του ΤΑΡ αντί του ITGI η Ήπειρος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί πίσω στο σχεδιασμό για την τροφοδοσία της με φυσικό αέριο.

Το έργο έλευσης φυσικού αερίου, για να επιτευχθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα, πρέπει:

  • να υποστηριχθεί με ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική προσέγγιση που θα αναλύει και τεκμηριώνει :
    • όλες τις ενεργειακές  καταναλώσεις της Ηπείρου
    • τα οικονομικά οφέλη της Ηπείρου γενικά και των καταναλωτών  ειδικότερα, από την υποκατάσταση υγρών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας με Φυσικό Αέριο.
    • τους  δείκτες οικονομικότητας εναλλακτικών λύσεων και δυνατοτήτων χρήσεων
    • τη δυνατότητα σύνδεσης της Ηπείρου με το εθνικό και διευρωπαϊκό δίκτυο, εξετάζοντας όλες τις εναλλακτικές λύσεις όδευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου που θα διοχετεύει Φυσικό Αέριο στην Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα.
  • να ενταχθεί κατά προτεραιότητα στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και οικονομικό προγραμματισμό, με αξιοποίηση της ήδη θεσμοθετημένης ΕΠΑ Ηπείρου.

Κύριε Υπουργέ

τιμώντας το χρέος της πολιτείας για ισόρροπη ανάπτυξη της Ηπείρου, της λιγότερο ανεπτυγμένης περιφέρειας της Ελλάδας και της Ευρώπης, πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία τουλάχιστον προετοιμασίας και ωρίμανσης του έργου έλευσης φυσικού αερίου στην Ήπειρο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς πρέπει να συμβάλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια και να ιεραρχήσουν σε υψηλή προτεραιότητα τις δράσεις τους για να υλοποιηθεί το καθοριστικής σημασίας έργο της έλευσης φυσικού αερίου στην Ήπειρο, ώστε να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία από τις λιγοστές που έχει η περιοχή μας, λόγω αδράνειας, άγνοιας, ίσως όμως και σκοπιμοτήτων.