Ανακοινώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης 2021 αντιπροσωπείας ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου

02 Jun 2021

Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους 2021 της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Τ.Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 16...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

17 May 2021

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη των εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για τoν Ιούνιο 2021.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

17 May 2021

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργο...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση: Σύνταξη καταλόγων Μηχανικών – στελέχωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Δασικών Χαρτών των Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

07 May 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύνταξη Καταλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ (με έδρα τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας), με Ε...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση: Σύνταξη καταλόγου Μηχανικών – στελέχωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λευκάδας

26 Apr 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ (με έδρα το Νομό Λευκάδας), με Ειδικότητες: Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Π...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση: Σύνταξη καταλόγου Μηχανικών – στελέχωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ (με έδρα το Νομό Λευκάδας), με Ειδικότητες: Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού, για τη στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λευκάδας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ηπείρου έχοντας υπόψη το με αριθ. πρωτ. 33905/23.02.2021 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και σύμφωνα με: α) το  άρθρο 18 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄182), όπως ισχύει σήμερα και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 49 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) και β) την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄4367), καλείται να συμμετέχει με Μηχανικούς  τακτικά μέλη του στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λευκάδας, οι οποίες επίκειται να λειτουργήσουν άμεσα στο πλαίσιο του εν λόγω Δασικού Χάρτη.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ τα ειδικότερα προσόντα των Μηχανικών – Ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού – που θα στελεχώσουν τις ΕΠ.Ε.Α., καθορίζονται ως ακολούθως:

  • Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Οι Επιτροπές  αυτές θα είναι αμειβόμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) και την Κ.Υ.Α. με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1106) και θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει.».

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου θα συντάξει σχετικό Κατάλογο μελών του, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους των οποίων η σχετική Αίτηση θα γίνει αποδεκτή και θα τον αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία και είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, με διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας στο Νομό Λευκάδας,  να υποβάλλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στον υπό σύνταξη παραπάνω Κατάλογο, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στην ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που ακολουθεί:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την Αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι πληρούν τα ειδικότερα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄4367), και αποδέχονται τη δήλωση προστασίας προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και τη σε ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Διευκρινίζεται ότι, για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Επιτροπή ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Αίτηση και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί τήρησης των προβλεπομένων στο άρθρο 7 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα ως άνω δύο (2) Έντυπα  θα υποβάλλονται στο  TEE/ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ως συνημμένα  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), στο Email: tee_ioan@tee.gr

Προθεσμία υποβολής: μέχρι τη Δευτέρα 17/05/2021.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν τα έντυπα και συμπληρώνουν τα αρχεία με τα στοιχεία που ζητούνται.

Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ και η  υπογραφή της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι απαραίτητα.

Αποθηκεύουν τα δύο (2) έντυπα σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα:  EPAE-PE LEFKADAS-eponymo-onoma (λατινικούς χαρακτήρες)].