Εκδηλώσεις

<< >>

Πρόσφατα νέα

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης 2021 αντιπροσωπείας ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου

02 Jun 2021

Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους 2021 της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Τ.Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 16...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

17 May 2021

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη των εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για τoν Ιούνιο 2021.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

17 May 2021

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού του) του ΤΕΕ/ΤΗ σε Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργο...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση: Σύνταξη καταλόγων Μηχανικών – στελέχωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Δασικών Χαρτών των Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

07 May 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύνταξη Καταλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ (με έδρα τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας), με Ε...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πρόσκληση: Σύνταξη καταλόγου Μηχανικών – στελέχωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λευκάδας

26 Apr 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ (με έδρα το Νομό Λευκάδας), με Ειδικότητες: Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Π...

Διαβάστε τη συνέχεια →

Σεμινάριο για την διαχείριση αποβλήτων

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών και διατάξεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όσον αναφορά στα θέματα διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων.

Παρουσιάζεται ο νέος ΕΚΑ, η διαδικασία απόδοσης κωδικού αποβλήτων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο χαρακτηρισμό των επικινδύνων αποβλήτων και στον ορθό προσδιορισμό των επικινδύνων ιδιοτήτων τους, προκειμένου όλο το φάσμα ενεργειών διαχείρισης αποβλήτων να διεξάγεται περιβαλλοντικά ορθά και σύννομα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στελέχη και προσωπικό περιβαλλοντικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, καθώς και βιομηχανιών, τεχνικών εταιρειών, υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Βασική νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων - Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα N. 4042/12
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί για τη διαχείριση (στερεών) αποβλήτων
  • Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) – Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα- Βιοαπόβλητα
  • Ειδικά ρεύματα αποβλήτων
  • Παραγωγός – κάτοχος αποβλήτων
  • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, ανάκτηση, ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση, κλπ
  • Μη επικίνδυνα – επικίνδυνα απόβλητα
  • Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)
  • Βασικές αρχές και προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων
  • Η έννοια του υποπροϊόντος (By-product)
  • Διαδικασία και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού αποβλήτου
  • Ευθύνη διαχείρισης αποβλήτων – Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (προϊόντος)
  • Θεσμικές υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης αποβλήτων
   • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
   • Άδεια διαχείρισης αποβλήτων –«Άδεια λειτουργίας»
   • Τήρηση αρχείων και μητρώων – Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων
   • Αρμοδιότητες φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης αποβλήτων
   • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων
    • Νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ)
    • Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
    • Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων (ΑΛΕ, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, κλπ)
     • Σύστημα εγγυοδοσίας
     • Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ
     • Επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων
      • Μέθοδοι (βιολογικές, θερμικές, κλπ)
      • Η περίπτωση της διαχείρισης ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
      • Τελική διάθεση αποβλήτων
       • Είδη Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
       • Κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ (Απόφαση 2003/33/ΕΚ)

F  Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων

 

2η ΗΜΕΡΑ: Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
 • Καινοτομίες του Ν. 4042/12

▪          Ορισμός επικινδύνων αποβλήτων

▪          Επικίνδυνες ιδιότητες αποβλήτων – επικίνδυνες ιδιότητες ουσιών και παρασκευασμάτων

 

 

 

▪          Υποχρεώσεις παραγωγού / κατόχου και φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

▪          Τήρηση αρχείων και μητρώων – Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων

▪          Απαιτήσεις Αδειοδότησης δραστηριοτήτων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

▪          Βεβαίωση ολοκλήρωσης διάθεσης / αξιοποίησης των επικινδύνων αποβλήτων

 • Αρμοδιότητες φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης  επικινδύνων αποβλήτων
  • Βασικές έννοιες και αρχές των Κανονισμών CLP - REACH. Σύνδεση τους με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα
  • Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)

▪          Διάρθρωση – Δομή – πληροφορίες που δίνονται από τον ΕΚΑ

▪          Διαδικασία ταξινόμησης και αρχικής αξιολόγησης των αποβλήτων

▪          Διαδικασία επιλογής του ορθού κωδικού αποβλήτου

▪          Παραδείγματα ταξινόμησης ειδικών κατηγοριών αποβλήτων

▪          Απόλυτες - Κατοπτρικές εγγραφές αποβλήτων

 • Διαδικασία χαρακτηρισμού επικινδύνων αποβλήτων

▪          προσδιορισμός της χημικής σύστασης

▪          Προσδιορισμός επικινδύνων ιδιοτήτων των συστατικών των αποβλήτων

▪          Αξιολόγηση – Διαδικασία προσδιορισμού των επικινδύνων ιδιοτήτων των αποβλήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP

 • Αναγκαιότητα χαρακτηρισμού των αποβλήτων και προσδιορισμού των επικινδύνων ιδιοτήτων του – Σύνδεση με υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διατάξεις.
 • Κύκλος ζωής αποβλήτων - Ποιες διατάξεις και υποχρεώσεις ισχύουν σε κάθε στάδιο.

▪          Παραγωγή – Διαχείριση εντός της μονάδας παραγωγής

▪          Παράδοση σε αδειοδοτημένο φορέα

▪          Μεταφορά (οδική – θαλάσσια)

▪          Διασυνοριακή μεταφορά

▪          Χρήση αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών

F  Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων

 

Εισηγητές:

 1. 1.    Αλέξανδρος Κελεσίδης

Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc

Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. (οργαν. θέση)

Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης (νυν)

 

 1. 2.    Σοφία Χριστοφόρου

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Aν. Προϊσταμένη στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

                          

Ημερ.-Ώρες Διεξαγωγής: Πέμπτη 19 Μαϊου 2016, ώρες 16:30 -22:00 μμ

                                  και      Παρασκευή 20 Μαϊου 2016, ώρες 16:30 -22:00 μμ

 

Τόπος Διεξαγωγής:   Ξενοδοχείο «CAPSIS» - Μοναστηρίου 18 , Θεσσαλονίκη

 

Κόστος Σεμιναρίου:  € 300,00 (τριακόσια ευρώ) / άτομο

ΟΑΕΔ: Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να επιστραφεί στην επιχείρησή σας από τον  OAEΔ    

(ΛΑΕΚ 0,24%) Τελευταία Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.Α.Ε.Δ.: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2016

 

Πληροφορίες:  τηλ.: 2106435914, 6937047949

e-mail: info@top2training.eu -  info@top1training.gr